۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

دستور برای مشاهده سایز و اندازه دیتابیس های MYSQL

SELECT table_schema "DB Name", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "DB Size in MB" FROM   information_schema.tables GROUP  BY table_schema; 

هیچ نظری موجود نیست: