۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

Recommended Registry key configuration to thwart DoS attacks

The following registry key settings can be implemented to enable protection against DoS attacks:
  • hkey_local_machine \system \currentcontrolset \services \tcpip \parameters \synattackprotect=1 REG_DWORD
  • hkey_local_machine \system \currentcontrolset \services \tcpip \parameters \tcpmaxconnectresponseretransmissions=2 REG_DWORD
  • hkey_local_machine \system \currentcontrolset \services \tcpip \parameters \tcpmaxdataretransmissions=3 REG_DWORD
  • hkey_local_machine \system \currentcontrolset \services \tcpip \parameters \enablepmtudiscovery=0 REG_DWORD

    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750213.aspx

۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

./install.sfx.11373: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory


[root@localhost ~]# sh jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin -x
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...
jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin: ./install.sfx.11373: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
Extraction of RPM Done.

Done.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# yum install glibc.i686
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.widexs.nl
 * extras: mirror.colocenter.nl
 * updates: mirror.i3d.net
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package glibc.i686 0:2.12-1.80.el6_3.7 will be installed
--> Processing Dependency: libfreebl3.so(NSSRAWHASH_3.12.3) for package: glibc-2.12-1.80.el6_3.7.i686
--> Processing Dependency: libfreebl3.so for package: glibc-2.12-1.80.el6_3.7.i686
--> Running transaction check
---> Package nss-softokn-freebl.i686 0:3.12.9-11.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package                 Arch      Version                   Repository    Size
================================================================================
Installing:
 glibc                   i686      2.12-1.80.el6_3.7         updates      4.3 M
Installing for dependencies:
 nss-softokn-freebl      i686      3.12.9-11.el6             base         116 k

Transaction Summary
================================================================================
Install       2 Package(s)

Total download size: 4.4 M
Installed size: 13 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): glibc-2.12-1.80.el6_3.7.i686.rpm                  | 4.3 MB     00:00
(2/2): nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686.rpm         | 116 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                            16 MB/s | 4.4 MB     00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : glibc-2.12-1.80.el6_3.7.i686                                 1/2
  Installing : nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686                        2/2
  Verifying  : nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.i686                        1/2
  Verifying  : glibc-2.12-1.80.el6_3.7.i686                                 2/2

Installed:
  glibc.i686 0:2.12-1.80.el6_3.7

Dependency Installed:
  nss-softokn-freebl.i686 0:3.12.9-11.el6

Complete!
[root@localhost ~]# sh jdk-6u24-linux-i586-rpm.bin -x
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...
UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).
  inflating: jdk-6u24-linux-i586.rpm
  inflating: sun-javadb-common-10.6.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-core-10.6.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-client-10.6.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-demo-10.6.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-docs-10.6.2-1.1.i386.rpm
  inflating: sun-javadb-javadoc-10.6.2-1.1.i386.rpm
Extraction of RPM Done.

Done.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# rpm -ivh jdk-6u24-linux-i586.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:jdk                    ########################################### [100%]
Unpacking JAR files...
        rt.jar...
        jsse.jar...
        charsets.jar...
        tools.jar...
        localedata.jar...
        plugin.jar...
        javaws.jar...
        deploy.jar...
[root@localhost ~]#

نصب ویندوز بر روی مک بوک پرو با استفاده از USB Flash

چند روز پیش می خواستم بر روی مک بوک پرو ویندوز 8 با استفاده از فلش نصب کنم ولی در لیست بوت خبری از فلش نبود!
با جستجوهایی که انجام دادم سرانجام با نرم افزار rEFIt موفق شدم از روی فلش،ویندوز نصب کنم.
برای دانلود نرم افزار به سایت http://refit.sourceforge.net بروید و پس از نصب نرم افزار در Mac OS با ریستارت سیستم ،نرم افزار مدیریت بوت rEFIt اجرا خواهد شد که امکان بوت از طریق فلش را مهیا می کند.
برای ساختن فلش ویندوز 8 هم می توانید از نرم افزار http://wintobootic.com استفاده کنید.