۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

ارسال بک آپ میکروتیک به یک آدرس ایمیل

برای این منظور دستورات زیر را با ایمیل های خود جایگزین و اجرا کنید:

1-تنظیم پارامتری های مورد نیاز برای ارسال ایمیل از میکروتیک
 /tool e-mail set user="b@b.com" password="xx" port=25 address=ip-server from="b@b.com"

2-ایجاد اسکریپت مورد نیاز برای تهیه پشتیبان و ارسال ایمیل
/system script add name=MailBackup source={/
{/system backup save name=email;

tool e-mail send    subject=([/system identity get name]."-".[/system clock get date]." Backup")   to="a@a.com"  from="b@b.com" user="b@b.com" password="xx" port=25 body="something" file=email.backup
:log info "Backup e-mail sent."; /} }

3-تنظیم زمانبدی برای اجرای اسکریپت
در اینجا اسکریپت روزی یکبار اجرا خواهد شد.
/system scheduler add name=MailBackup on-event="/system script run MailBackup" interval=1d

تذکر :
این دستورات بر روی میکروتیک با ورژن 5.x تست شده است.

هیچ نظری موجود نیست: