۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

بروزرسانی kloxo

اگر در زمان بروزرسانی سرور لینوکس که کنترل پنل Kloxo روی آن نصب است با خطای

Transaction Check Error:
  file /etc/my.cnf from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386
  file /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so.15.0.0 from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386
  file /usr/lib/mysql/libmysqlclient_r.so.15.0.0 from install of mysql-5.0.95-1.el5_7.1.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.0.92-lxcenter.1.i386

مواجه شدید , به طریق زیر عمل کنید:
rpm -e mysql-libs --nodeps

yum updateهیچ نظری موجود نیست: