۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

آنكس ...

آنكس كه نداند و نداند كه نداند
در جهل مركب ابدالدهر بماند
آنكس كه نداند و بداند كه نداند
لنگان خرك خویش به منزل برساند
آنكس كه بداند و نداند كه بداند
بیدارش نمایید كه بس خفته نماند
آنكس كه بداند و بداند كه بداند
اسب شرف از گنبد گیتی بدواند

هیچ نظری موجود نیست: