۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

حل مشکل There is no public key available for the following key IDs

هر از گاهی وقتی قصد بروز رسانی یا نصب بسته ای جدید در دبین یا اوبونتو رو دارید با پیغام خطایی همانند زیر مواجه خواهید شد

PersianAdmins:# apt-get update
Get:1 http://http.us.debian.org stable Release.gpg [386B]
Get:2 http://http.us.debian.org stable Release [63.2kB]
Ign http://http.us.debian.org stable/main Packages/DiffIndex
Ign http://http.us.debian.org stable/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://http.us.debian.org stable/non-free Packages/DiffIndex
Get:3 http://http.us.debian.org stable/main Packages [5295kB]
Get:4 http://http.us.debian.org stable/contrib Packages [76.1kB]
Get:5 http://http.us.debian.org stable/non-free Packages [100kB]
Get:6 http://security.debian.org stable/updates Release.gpg [197B]
Get:7 http://security.debian.org stable/updates Release [40.8kB]
Ign http://security.debian.org stable/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages/DiffIndex
Get:8 http://security.debian.org stable/updates/main Packages [75.1kB]
Hit http://security.debian.org stable/updates/contrib Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/non-free Packages
Fetched 5650kB in 15s (357kB/s)
Reading package lists... Done
W: There is no public key available for the following key IDs:
4D270D06F42584E6
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

برای حل این مشکل چند راه وحود دارد :
1 - بسته های زیر را نصب کنید.

apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring
apt-key update

2 - در خواست کلید و اضافه کردن آن به سیستم
PersianAdmins:# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 4D270D06F42584E6
gpg: requesting key F42584E6 from hkp server subkeys.pgp.net
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key F42584E6: public key "Lenny Stable Release Key " imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1
PersianAdmins:#
PersianAdmins:# gpg --export 4D270D06F42584E6 | apt-key add -
OK
PersianAdmins:#

هیچ نظری موجود نیست: