۱۳۸۸ فروردین ۲۱, جمعه

مشاهده مشخصات سیستم عامل ویندوز

برای مشاهده مشخصات سیستم عامل ویندوز می توان از دستور Systeminfo بهره گرفت ، گاها لازم میشه که اطلاعات سیستم را برای منظور خاصی ارسال کنیم و می توانیم بجای آنکه اطلاعات را دستی بنویسیم با دستور
systeminfo > systeminfo.txt
یک فایل حاوی اطلاعات مورد نیاز ایجاد کرده و آنرا ارسال کنیم.
در ادامه مطلب نمونه ای از خروجی قرار داده شده است.
Host Name: PADMINS1
OS Name: Microsoftr Windows VistaT Business
OS Version: 6.0.6001 Service Pack 1 Build 6001
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: padmins
Registered Organization:
Product ID: 89576-OEM-7332141-00054
Original Install Date: 10/2/2008, 11:33:47 PM
System Boot Time: 4/10/2009, 11:39:42 AM
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: Latitude D630
System Type: X86-based PC
Processor(s): 1 Processor(s) Installed.
[01]: x64 Family 6 Model 15 Stepping 10 GenuineIntel ~2201 Mhz
BIOS Version: Dell Inc. A12, 6/20/2008
Windows Directory: C:\Windows
System Directory: C:\Windows\system32
Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
System Locale: en-us;English (United States)
Input Locale: en-us;English (United States)
Time Zone: (GMT+03:30) Tehran
Total Physical Memory: 3,581 MB
Available Physical Memory: 2,339 MB
Page File: Max Size: 7,363 MB
Page File: Available: 6,288 MB
Page File: In Use: 1,075 MB
Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Domain: WORKGROUP
Logon Server: \\PADMINS1
Hotfix(s): 106 Hotfix(s) Installed.
[01]: {1DCBF7A7-7735-433B-BAB6-D0194490A38C}
[02]: KB937286
[03]: KB937954
[04]: 943729
[05]: 928439
[06]: KB925902
...
[100]: KB959130
[101]: KB959772
[102]: KB960225
[103]: KB960715
[104]: KB961260
[105]: KB936330
[106]: 940157
Network Card(s): 3 NIC(s) Installed.
[01]: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Connection Name: Wireless Network Connection
Status: Media disconnected
[02]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
Connection Name: Bluetooth Network Connection 5
Status: Media disconnected
[03]: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Connection Name: Local Area Connection
DHCP Enabled: Yes
DHCP Server: 192.168.1.1
IP address(es)
[01]: 192.168.1.5
[02]: fe80::20dd:c24c:d831:91e9

هیچ نظری موجود نیست: