۱۳۸۶ خرداد ۹, چهارشنبه

دانلود IOS های سیسکو

تعداد زیادی از دوستان خواهان دانلود ios های سیسکو هستند که سایت ما اقدام به جمع آوری آنها کرده است
http://rapidshare.com/files/218067022/ios.part01.rar
http://rapidshare.com/files/218066881/ios.part02.rar
http://rapidshare.com/files/218077025/ios.part03.rar
http://rapidshare.com/files/218075818/ios.part04.rar
http://rapidshare.com/files/218084162/ios.part05.rar
http://rapidshare.com/files/218080812/ios.part06.rar
http://rapidshare.com/files/218095084/ios.part07.rar
http://rapidshare.com/files/218111130/ios.part08.rar
http://rapidshare.com/files/218108970/ios.part09.rar
http://rapidshare.com/files/218110386/ios.part10.rar
http://rapidshare.com/files/218116563/ios.part11.rar
http://rapidshare.com/files/218124075/ios.part12.rar
http://rapidshare.com/files/218125956/ios.part13.rar
http://rapidshare.com/files/218132670/ios.part14.rar
http://rapidshare.com/files/218131899/ios.part15.rar
http://rapidshare.com/files/218142528/ios.part16.rar
http://rapidshare.com/files/218137213/ios.part17.rar
http://rapidshare.com/files/218154571/ios.part18.rar
http://rapidshare.com/files/218154553/ios.part19.rar
http://rapidshare.com/files/218160713/ios.part20.rar
http://rapidshare.com/files/218161014/ios.part21.rar
http://rapidshare.com/files/218170066/ios.part22.rar
http://rapidshare.com/files/218168164/ios.part23.rar
http://rapidshare.com/files/218177746/ios.part24.rar
http://rapidshare.com/files/218177194/ios.part25.rar

http://rapidshare.com/files/64476979/ata18x-v2-16-2-030909a-1.zip
http://rapidshare.com/files/64476982/ata_03_01_02_h323_040927_1.zip
http://rapidshare.com/files/64476996/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar
http://rapidshare.com/files/64476999/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC16.tar
http://rapidshare.com/files/64477006/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar
http://rapidshare.com/files/64477007/c2950-i6q4l2-tar.121-22.EA7.tar
http://rapidshare.com/files/64477008/c5350-boot-mz.122-2.XB2
http://rapidshare.com/files/64477011/c2600-telco-mz.123-17a.bin
http://rapidshare.com/files/64477033/c5350-is-mz.122-11.T.bin
http://rapidshare.com/files/64477038/c5350-boot-mz.123-15.bin
http://rapidshare.com/files/64477045/c2801-spservicesk9-mz.124-5a.bin
http://rapidshare.com/files/64477050/c2800nm-spservicesk9-mz.124-5a.bin
http://rapidshare.com/files/184870838/vcw-vfc-mz.c549.hc.11.41a.bin
http://rapidshare.com/files/184870854/vcw-vfc-mz.c549.hc.11.41.bin
http://rapidshare.com/files/187157924/c5300-boot-mz.123-19a.bin
http://rapidshare.com/files/187158188/c5300-js-mz.123-18.bin
http://rapidshare.com/files/187158058/c5300-i-mz.123-17a.bin
http://rapidshare.com/files/187158188/c5300-js-mz.123-18.bin
http://rapidshare.com/files/187158794/c5300-jk9s-mz.123-19.bin
http://rapidshare.com/files/187158797/c5300-j-mz.123-17a.bin
http://rapidshare.com/files/187158845/c5350-jk9s-mz.124-7a.bin
http://rapidshare.com/files/187158850/c5350-js-mz.124-8.bin
http://rapidshare.com/files/187159801/c5350-is-mz.124-7.bin
http://rapidshare.com/files/187159862/c5350-js_ivs-mz.124-11.t.bin
http://rapidshare.com/files/187160209/c5350-ik9s-mz.124-15.T.bin
http://rapidshare.com/files/210712153/pix723.bin
http://rapidshare.com/files/210758712/pix802.bin
http://rapidshare.com/files/210763692/asa802-k8.bin
http://rapidshare.com/files/217293871/c1700-k9o3sy7-mz.122-11.T10.bin
http://rapidshare.com/files/217293872/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA9.bin
http://rapidshare.com/files/217293873/2950.tar
http://rapidshare.com/files/217293889/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin
http://rapidshare.com/files/217293892/c2600_mpls.bin
http://rapidshare.com/files/217299947/c1700-y-mz.123-26.bin
http://rapidshare.com/files/217300027/c1600-y-l.121-27b.bin
http://rapidshare.com/files/217300034/c2600-ipbasek9-mz.124-21.bin
http://rapidshare.com/files/217300077/c2500-i-l.121-27b.bin
http://rapidshare.com/files/217300284/c3620-j1s3-mz.123-18.bin
http://rapidshare.com/files/217650827/TT5800_TT2400_4M.zip
http://rapidshare.com/files/217650886/c2600-i-mz.122-4.T1.bin
http://rapidshare.com/files/217651059/c2600-is-mz.122-2.T.bin
http://rapidshare.com/files/217651064/c2600-is-mz.122-8.T4.bin
http://rapidshare.com/files/57877766/c2960-lanbasek9-mz.122-25.SEE4.bin
http://rapidshare.com/files/57878050/asa706-k8.bin
http://rapidshare.com/files/57925780/c7200-boot-mz.120-28d.bin
http://rapidshare.com/files/57925782/pix635.bin
http://rapidshare.com/files/57925795/pdm304.bin
http://rapidshare.com/files/57925826/pix712.bin
http://rapidshare.com/files/57925855/c831-k9o3sy6-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57925868/c851-advsecurityk9-mz.124-11.T3.bin
http://rapidshare.com/files/57925874/c850-advsecurityk9-mz.124-15.T1.bin
http://rapidshare.com/files/57925877/rsp-boot-mz.124-12a.bin
http://rapidshare.com/files/57925894/cat6000-supk8.8-5-3.bin
http://rapidshare.com/files/57926066/c7200-ik9o3s-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57926079/rsp-pv-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57926099/rsp-ik9sv-mz.124-12a.bin
http://rapidshare.com/files/57926108/rsp-ik9sv-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931711/c3560-advipservicesk9-mz.122-40.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931794/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC15.tar
http://rapidshare.com/files/57931795/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA8a.bin
http://rapidshare.com/files/57931804/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA10.bin
http://rapidshare.com/files/57931806/c1200-k9w7-tar.123-8.JEB.tar
http://rapidshare.com/files/57931819/c2960-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931825/c2970-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931847/asdm-512.bin
http://rapidshare.com/files/57931872/c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE.bin
http://rapidshare.com/files/57931908/c1700-k9o3sy7-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931928/c1700-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57931989/c1811-advipservicesk9-mz.124-11.T3.bin
http://rapidshare.com/files/57932029/c2600-ipvoice-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932035/c1841-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932036/c2600-advsecurityk9-mz.124-12c.bin
http://rapidshare.com/files/57932162/c3845-adventerprisek9-mz.124-12c.bin

http://rapidshare.com/files/218263394/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin
http://rapidshare.com/files/218263456/c4500-boot-mz.122-1.bin
http://rapidshare.com/files/218263408/c4000-is-mz.120-7.bin
http://rapidshare.com/files/218263486/c2600-is-mz.120-5.bin
http://rapidshare.com/files/218263491/c2600-is-mz.120-8.bin
http://rapidshare.com/files/218263802/c1600-sy-mz.122-3.bin
http://rapidshare.com/files/218264046/c4000-ajs-mz.120-10.bin
http://rapidshare.com/files/218264119/PDM-201.bin
http://rapidshare.com/files/218264137/c2500-c-l.120-4.bin
http://rapidshare.com/files/218264224/cat8510c-in-mz_120-1a_w5_6f.bin
http://rapidshare.com/files/218264375/c4500-is-mz.120-7.bin
http://rapidshare.com/files/218264406/c2600-i-mz.120-7.bin
http://rapidshare.com/files/218264453/c2600-c-mz.121-9.bin
http://rapidshare.com/files/218264688/c2600-is-mz.122-2.T.bin
http://rapidshare.com/files/218265142/c2600-ik8s-mz.122-11.T.bin
http://rapidshare.com/files/218267146/c2600-ik8o3s-mz.122-11.T.bin
http://rapidshare.com/files/218277278/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.tar
http://rapidshare.com/files/218281338/c2600-i-mz.121-3.T.bin
http://rapidshare.com/files/218281634/c3640-d-mz.120-4.bin
Cisco IP Communicator - Version 2.1(4)
http://rapidshare.com/files/217324873/cisco_ip_communicator.2-1-4.zip
Cisco IP Communicator - Version 7.0.1.0
http://rapidshare.com/files/217437153/cipc-Admin-ffr.7-0-1-0.zip
http://rapidshare.com/users/K2860J
password for the folder : MakeMeProu
http://naxis.org/cisco/CiscoIOS/
or
http://rapidshare.com/files/64476979/ata18x-v2-16-2-030909a-1.zip
http://rapidshare.com/files/64476982/ata_03_01_02_h323_040927_1.zip
http://rapidshare.com/files/64476996/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar
http://rapidshare.com/files/64476999/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC16.tar
http://rapidshare.com/files/64477006/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar
http://rapidshare.com/files/64477007/c2950-i6q4l2-tar.121-22.EA7.tar
http://rapidshare.com/files/64477008/c5350-boot-mz.122-2.XB2
http://rapidshare.com/files/64477011/c2600-telco-mz.123-17a.bin
http://rapidshare.com/files/64477033/c5350-is-mz.122-11.T.bin
http://rapidshare.com/files/64477038/c5350-boot-mz.123-15.bin
http://rapidshare.com/files/64477045/c2801-spservicesk9-mz.124-5a.bin
http://rapidshare.com/files/64477050/c2800nm-spservicesk9-mz.124-5a.bin
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/2500-igs-j-l.111-5.bin
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/2503igs-j-l.111-5
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/c2900XL-c3h2s-mz.120-5.WC2.bin
hxxp://cisco.uta.cl/ccna_gr1/download/cisco_ios/cat1900EN.9.00.06.bin
hxxp://rapidshare.com/files/13300148/SDM-V22a.zip
hxxp://rapidshare.com/files/16277670/Cisco_Security_Device_Manager__Sdm__v20A.zip
hxxp://rapidshare.com/files/8762790/c1100-k9w7-tar.122-13.JA2.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762197/c1600-k8osy-mz.122-15.T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762200/c1600-k8osy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762271/c1600-sy-mz.122-15.T2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761686/C1700-K9o3sy7-Mz_20122-11_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761688/C1700-K9o3sy7-Mz_20122-4_20Yb.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761698/C1700-K9o3sy7-Mz_20123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761717/C1700-Sv3y7-Mz_20122-13_20Zh.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761691/C1700-Sy7-Mz_20122-4_20Xl5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761735/C2600-Advsecurityk9-Mz_20123-5a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762264/c2600-i-mz.120-8
hxxp://rapidshare.com/files/8762273/c2600-io3-mz.122-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761689/C2600-Io3-Mz_20122-16.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762288/c2600-is-mz.121-3a.T4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762292/c2600-is-mz.122-12a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761710/C2600-Is-Mz_20121-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761813/C2600-Is-Mz_20122-11_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761817/C2600-Is-Mz_20122-15_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762301/c2600-js-mz.121-5_T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762305/c2600-js-mz.122-12a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762280/c2600-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762389/c2600-jsx-mz.122-8.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761780/C2600-P-Mz.991126
hxxp://rapidshare.com/files/8762785/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC9.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762930/c2900XL-hs-mz-112.8.11-SA6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762933/c2900XL-hs-mz-112.8.11-SA6.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762972/c2900XL-html-orig.112.8.11-SA6.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762805/c2950-i6q4l2-tar.121-19.EA1a.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762809/c2950-i6q4l2-tar.121-20.EA1.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762934/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC9.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762944/c3550-i9q3l2-tar.121-19.EA1a.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8761773/C3640-I-Mz_20121-5_20T10.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761779/C3640-Is-Mz.120-4.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762380/c3640-is-mz.120-5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762393/c3640-is-mz.121-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762449/c3640-is-mz.122-15.T8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762413/c3640-is-mz.122-21.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762412/c3640-is-mz.122-7.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761786/C3640-Ix-Mz_20122-15_20T2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761777/C3660-I-Mz_20121-5_20T8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/17008553/c3660-ik9o3s-mz.124-6.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8761854/C3660-Jsx-Mz_20123-4_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762947/c3750-i9-tar.121-19.EA1c.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762952/c3750-i9-tar.122-18.SE.tar
hxxp://rapidshare.com/files/8762363/c4500-boot-mz.120-4
hxxp://rapidshare.com/files/8762372/c4500-is-mz.112-21.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762482/c4500-js-mz.120-4
hxxp://rapidshare.com/files/8762485/c4500-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762462/c5300-boot-mz.120-4.T1
hxxp://rapidshare.com/files/8762471/c5300-i-mz.120-3.T1
hxxp://rapidshare.com/files/8762475/c5300-i-mz.120-5.T1.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762480/c5300-i-mz.121-5.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762483/c5300-i-mz.122-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762484/c5300-i-mz.122-2.XA3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762527/c5300-i-mz.122-2.XB3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762526/c5300-is-mz.120-4.XJ4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762530/c5300-is-mz.120-7.T.bin..bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762540/c5300-is-mz.122-2.XA3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762077/C5300-Is-Mz_20123-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762536/c5300-j-mz.120-7.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762068/C5300-Jk8s-Mz_20v122_201_20Throxxle.cscdt03141
hxxp://rapidshare.com/files/8762553/c5300-jk9s-mz.122-2.XB3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762545/c5300-js-mz.121-5.T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762565/c5300-js-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762088/C5300-Js-Mz_20123-3.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762611/c5300-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762632/c5300-js56i-mz.121-5.T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762609/c5800-p4-mz.113-10.AA1.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762630/c5rsm-io3sv56i-mz.121-2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762579/c5rsm-jsm-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762100/C7200-Is-Mz_20122-15_20T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762619/c7200-js56i-mz.120-8.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762610/c820-k9osy6-mz.122-8.YN.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762614/c820-k9osy6-mz.123-5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762045/C820-K9osy6-Mz_20122-4_20Ya6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762050/C820-K9osy6-Mz_20123-4_20T.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762696/c820-ov6y6-mz.122-4.XM4.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762051/C820-Sv6y6-Mz_20122-15_20T5.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762047/C831-k9o3Sy6-Mz_20123-2_20Xc.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762188/C837-k9o3y6-Mz_20122-13_20Zh2.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762926/cat1900EN.9.00.06.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762920/cat1900EN.9.00.06.readme
hxxp://rapidshare.com/files/8762193/Cisco_20IOS_20-_20c1600-nosy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762190/Cisco_20IOS_20-_20c1600-sy-mz.123-1a.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762659/mcom-modem-code_5_3_30.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762660/mica-modem-portware.2.5.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762658/mica-modem-portware_2_2_3_0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762662/mica-modem-pw.2.6.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762664/mica-modem-pw.2.6.2.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762665/mica-modem-pw.2.7.1.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762667/mica-modem-pw.2.7.2.0.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762792/rsp-boot-mz.120-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762799/rsp-boot-mz.121-6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762860/rsp-jsv-mz.121-6.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762811/rsp-pv-mz.120-11.bin
hxxp://rapidshare.com/files/8762163/TFTPServer1-1-980730.exe
hxxp://rapidshare.com/files/8762155/TOTSWTCH.MIB
hxxp://rapidshare.com/files/8762157/TS020200.DWN
hxxp://rapidshare.com/files/25862116/c3725-ipvoice-mz.123-14.T7.bin
7200 Image “ios”, c7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1
hxxp://rapidshare.com/files/14059762/c7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1.rar
hxxp://rapidshare.com/files/22837061/pix722.rar.html

۱ نظر:

Unknown گفت...

عرض شود که :

با تشکر از زحمات شما ... من IOS برای روتر 2821 رو میخواستم... ممنون